Questions and Answers

Q: I would like to inquire about the point cloud released as part of the competition package. Could you please confirm that the 41 files is the complete set?

A: https://www.dropbox.com/sh/onm32uiljjnm01w/AADfVKyv7Khku8o1-6SYHsM3a?dl=0BA


Q: I would like to ask if it is possible to get The program of this competition in English.

A: See appendix “Krasta_City_desiging_programme_EN


J: I have some questions concerning qualification of the competition. What if we can meet the requirements with a partner company using a joint activity agreement? For example: Company A has developed projects more than 5000 m2 in size and Company B has developed landscaping projects more than 5000 m2   in size. Will this joint activity agreement cooperation be considered as sufficient for a competition entry?

A: Such an agreement will be sufficient. According to the Competition Brief paragraph 1.5. “Interested Participant of the Competition means any legal or natural person or an association of such persons thereof complies with the requirements of the Brief and is interested to participate in the Competition.”


Q: Changing boundaries.
In the legend of the scheme in paragraph 6 it is written: “the boundaries of the land plots can be transformed by evaluating the project proposals”.
–             Specify in which terms.
–             How do the possible changes can affect the urban index and functional program?

A: The solution proposed within the vision will determine the division of the land plot for buildings.
The urban context is not affected, it remains as it is.
Functional program – the office building complex should be designed so that it becomes a ‘city within a city’, where activities continue even after the end of the working day, ie social and social activities as a recreation area (promenade and park/squares) with catering and its necessary service provision, commercial space, as well as other possible functions in the perspective development.

Vīzijas ietvaros piedāvātais risinājums noteiks zemes gabala dalījumu ēkām.
Urbānais konteksts netiek ietekmēts, paliek tāds kāds ir.Funkcionālā programma – biroju ēku komplekss veidojams tā, lai tas kļūtu par “pilsētu pilsētā”, kur aktivitātes turpinātos arī pēc darba dienas beigām, resp., sabiedriski sociālās aktivitātes kā rekreācijas zona (promenāde un parks/skvēri) ar catering piedāvājumu un tam nepieciešamo servisa nodrošinājumu, komercplatības, kā arī citas iespējamās funkcijas perspektīvajā attīstībā.


Q: Temporary parking lots.
Is there a minimum number required for temporary parking lots? Do they have to remain available during the multistory parking construction time?

A: The minimum number of required parking lots should be foreseen, if possible, then more than that.
Yes, there should be maintained as many parking lots as possible, in order to ensure minimum requirements for the parking lots.

Jāparedz minimālais prasīto autostāvvietu skaits, ja iespējams, tad jāparedz vairak autostāvvietu.Jā, cik vien iespējams tās jāsaglabā daudzstāvu autostāvvietas būvniecības laikā, lai nodrošinātu minimālās autostāvvietu prasības.


Q: Building Height.
We found out some discrepancies between the image in paragraph 11.13 (Number of floors allowed according to RTIAN) and the prevision of the competition. At instance in the image, 1B, 1D, 3A plots have a maximum H. of 3 floors, whereas in the competition program is told to reach 12 floors. How should we interpret this discrepancy?

A: For the Phase I – for the 17 floor building – the existing RTIAN should be taken into account, but the legitimacy of the next phases will be implemented through the local planning, respectively, evaluating the developed but not yet valid TIAN until 2030 should be taken into account.1. kārta – 17 stāvu apbūvei jāievērtē esošais RTIAN, bet nākamo kārtu leģitimitāte tiks īstenota ar lokālplānojumu, resp., ievērtējot izstrādāto, bet vēl spēkā neesošo TIAN līdz 2030.gadam.


Q: 3D model extension.
As indicated in the Brief document, paragraph 4.7.4, a 3D model has to be included in the proposal. Is there any requirement for the extension: .rwt, .skp, .3dm, .dwg, .3ds, etc.?

A: – point cloud is in .las format;
– model in .obj format can be used as a platform for integration of the 3D model (.dwg, .rwt, .skp model) developed by the architect;
  – it is recommended to integrate the 3D model in .obj or .dae format.
 – punktu mākonis .las formātā;- .obj formātā 3D modelis izmantojams, kā platforma arhitekta izstrādātā modeļa (.dwg, .rwt, .skp modeļa) integrēšanai;  – 3Dmodeli ieteicams integrēt   .obj vai .dae formātā.


Q: 3D model submission. How the 3d model can be inserted in the point cloud? How to submit it?

A: – it is recommended to integrate the 3D model in .obj or .dae format. – 3Dmodeli ieteicams integrēt   .obj vai .dae formātā.


Q: Floor level.
Bearing in mind the appendix 5_5_1_geotehniska_izpete we consider a better choice to have the absolute floor level on +2,00m, instead of on +1.50 m, as indicated in the chart at paragraph 6.1 of the Design Program document.
The same solution has been taken also in the project displayed in the document 5_3_11_DP_zemes_vienibai_Krasta_iela_1C (page. 46). Is it a suitable solution for you?

A: Yes, the groundwater level differs.
The level of the ground floor of the buildings may be different, respectively, the level of the basement floor must be formed taking into account the groundwater level, thus the territory may form differences in relief.

Jā, gruntsūdens līmenis ir mainīgs Krasta City teritorijas robežās.Ēku 1. stāva līmenis var būt atsķirīgs, resp., pagraba grīdas līmenis jāveido ievērtējot gruntsūdens līmeņa augstumu, tādējādi teritorijai var tikt veidotas reljefa atšķirības.


Q: 1C Floor Area.
The building intensity of 1C, according to RTIAN, is 320%. Giving 2.000 parking lots, the parking area can’t be less than 50.000 m2.
Considering just the parking area (not the additional functions), the building intensity result 500%, almost double the one permitted. Can you provide further explanation regarding this topic?

A: The intensity of the separate land units may not correspond to the requirements, but the intensity of the total area should be considered.
The total number of parking lots at the Krasta Street 1C should be reviewed in the context of the requirements set by the Designing programme and the requirements of the RTIAN.

Atsevišķām zemes vienībām intensitātes rādītājs var nesakrist, bet kopējai teritorijai intensitātes rādītājs jāievērtē. Krasta ielas 1C zemes gabalā  kopējo autostāvvietu izvietojamo skaitu skatīt kontekstā ar PP noteiktajām prasībām un RTIAN prasībām.


Q: Additional function in the multistory parking building. Is there a minimum gross floor area required for the additional functions?

A: According to Designing programme, on the ground floor service functions should be provided. For the building at Krasta Street 1C should be proposed such a constructive solution that additional functions could be increased/decreased according to the decision of the developers.Saskaņā ar PP, 1. stāvā paredzēt pakalpojumu funkcijas. Ēkai Krasta ielā 1C jāparedz tāds konstruktīvais risinājums, lai papildus funkcijas var palielināt/samazināt pēc attīstītāju pieņemtā lēmuma noteiktā attīstības posmā.


J: 45° line. According to the local regulation, the 45° line for height limit should start from the intersection between 0,00 level of the project and the building line (construction limit). In the specific case of this competition can the 45° line start from the façade of the buildings designed, since all the building of the different plots will be designed according to a comprehensive masterplan vision?

A: According to the RTIAN paragraph No.276, at the streets, the building must not project beyond the space formed by a 45°-angle, as measured from the building line or the planned building line of the opposite side of the street if there are no buildings on the opposite side of the street. For buildings of 16 floors or more, this regulaiton applies only to the lower building volume, which is not lower than 12 m. See the appendix from the accepted detail plan “atbilstība 276.punktam” (compliance with the paragraph No.276).
Saskaņā ar RTIAN punktu 276., pie ielām būve nedrīkst izvirzīties ārpus 45° leņķa veidotas telpas, mērot no ielas pretējās puses ēkas būvlaides vai plānotās būvlaides, ja ielas pretējā pusē nav ēku. 16 un vairāk stāvu ēkām šis noteikums attiecas tikai uz ēkas apakšējo apjomu, kas nav zemāks par 12 m. Skatīt pielikumu no akceptētā detālplānojuma “atbilstība 276.punktam”.