Jautājumi un atbildes

J: I would like to inquire about the point cloud released as part of the competition package. Could you please confirm that the 41 files is the complete set?

A: https://www.dropbox.com/sh/onm32uiljjnm01w/AADfVKyv7Khku8o1-6SYHsM3a?dl=0BA


J: I would like to ask if it is possible to get The program of this competition in English.

A: See appendix “Krasta_City_desiging_programme_EN


J: I have some questions concerning qualification of the competition. What if we can meet the requirements with a partner company using a joint activity agreement? For example: Company A has developed projects more than 5000 m2 in size and Company B has developed landscaping projects more than 5000 m2   in size. Will this joint activity agreement cooperation be considered as sufficient for a competition entry?

A: Such an agreement will be sufficient. According to the Competition Brief paragraph 1.5. “Interested Participant of the Competition means any legal or natural person or an association of such persons thereof complies with the requirements of the Brief and is interested to participate in the Competition.”


J: Vai pasūtītājs ir plānojis nākotnē izstrādāt lokālplānojumu, lai palielinātu stāvu skaitu no 3 uz 5 stāviem adresēs 1B, 1D, 3A, atbilstoši iepriekš saskaņotajam būvprojektam, kas pievienots projekta dokumentācijai?

A: Jā, ir plānots izstrādāt, lai koriģētu atbilstoši vīzijai sasniedzamos tehniskos rādītājus.


J: Vai varētu, lūdzu, konkretizēt, kā šī konkursa kontekstā ir definēta “BIM Speciālista” kvalifikācija?

A: Saskaņā ar Nolikuma punktu 6.7. BIM eksperts ir attiecināms uz būvprojekta izstrādes laiku.

BIM mērķi BP izstrādes laikā:

  • Projekta informācijas vadība un tās izmantošana, lai uzlabotu projektēšanas, iepirkumu, būvniecības, ekspluatācijas u.c. procesus būves dzīves cikla laikā;
  • Uzlabot sadarbību starp visām projektā iesaistītajām pusēm, tādejādi uzlabojot kopējo projekta un būves kvalitāti un ilgtspējību;
  • Izmantot saistošo informāciju, lai veiktu BIM koordinēšanas procesus;
  • Iegūtos BIM izmantot sadursmju meklēšanai (clash detection) un atbilstības normatīviem pārbaudēm (QA/QC);
  • Iegūtos BIM izmantot apjomu un izmaksu noteikšanai un plānošanai (4D & 5D);
  • Uzlabot būvniecības procesu vadību un plānošanu;
  • Izstrādāt izpildmodeļus (as-built), kurus var izmantot ēkas apsaimniekošanā.

J: Projektēšanas programmā 13. un 14. lpp ir definēts stāvu augstums ēkām: I etapa teritorijā 17 stāvi, II etapa teritorijā 12 stāvi. 37.lpp ir izkopējums no spēkā esošā RTIAN, kur stāvu augstums projektējamai teritorijai ir mainīgs, sākot ar 3 stāviem gar Daugavu un beidzot ar 24 stāviem pie Amsver Motors. Savukārt izstrādē esošajam TIAN projektējamai teritorijai stāvu skaits ir noteikts 12 stāvi. Jautājums: atbilstoši kuriem TIAN ir jāveic projektēšana? Atbilstoši spēkā esošajam uz konkursa izsludināšanas brīdi vai atbilstoši šobrīd izstrādē esošajam?

A: I etaps ir realizējams saskaņā ar spēkā esošajiem RTIAN un spēkā esošo detālplānojumu Krasta ielai 1C, lai pēc Metu konkursa varētu uzsākt būvprojekta izstrādi.

Nākamās teritorijas attīstības kārtas (II etaps) izstrādājamas balstoties uz plānošanas stadijā esošajiem TIAN, kurā norādīta 12 stāvu apbūve zemes gabalos Krasta ielā 1B, 1D un 3A, kā arī uz spekā esošo detālplānojumu Krasta ielā 1C.

Papildus būvapjoma izbūvei zemes gabalā Krasta ielā 1A jāņem vērā plānošanas stadijā esošie TIAN. Konkursa Rīkotājs ir ieinteresēts reorganizēt/izmainīt Zemes gabala robežas, ievērtējot jauno teritorijas organizācijas priekšlikumu. Pēc konkursa uzvarētāja izstrādātās vīzijas paredzēts izstrādāt lokālplānojumu Krasta City teritorijas II etapam, saskaņā ar kuru tiks koriģētas zemes gabalu robežas, gan tehniskie rādītāji.


J: Projektēšanas programmā 13.lpp ir pateikts, ka Krasta ielā 1A teritorijā paredzēta daudzfunkcionāla ēka ar 20 000 m2 virszemes stāvu kopējo platību. Savukārt 16. un 17. lpp, virszemes orientējošā bruto platība sastāda 2000 m2 + 16 000 m2 = 18 000 m2. Jautājums: kāpēc veidojas starpība 2000 m2 platībā?

A: Vadīties pēc Projektēšanas programmas punkta „6.1. Norādes „Krasta City“I etapa izveidei“ datiem, kur virszemes bruto platība ir 18000 m², pazemes stāva bruto platība 2000 m².


J: Projektēšanas programmā 20.lpp ir definēta bruto platība 73 500 m2 un kopējā platība 90 000 m2. Jautājums: kas ietilpst kopējā platībā 90 000 m2 un ar ko tā atšķiras no bruto platības?

A: Bruto platība – ēkas kopējā platība,

Neto platība – ēkas lietderīgā platība. 90000m² – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem – uz zemesgabala esošo būvju visu stāvu (izņemot pagrabstāvu un bēniņus), visu līmeņu platību summa. Stāvu platību mēra pa katra stāva ārsienu ārējo kontūru, ieskaitot iekšsienas un lodžijas, bet neskaitot balkonus, terases un dabiski ventilējamas neapkurināmas dubultās fasādes, ārējās atklātās kāpnes un arhitektoniskos rotājumus. Šādu stāvu platības aprēķinu izmanto apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītāju aprēķiniem.


J: Projektēšanas uzdevumā 16.lpp, 18.lpp ir atsauce uz sekojošiem pielikumiem:

Nr.5_7_1_piebraucamais_ceļš, 5_6_7_transporta_infrastruktūras_attīstības_priekšlikums_kopplāns.pdf, 5_7_8_LEED_K1A_Preliminary_study, 5_7_9_LEED_K1A_credits_and_categories.
Šie pielikumi nav atrodami konkursa materiālos.

A: Lūdzu skatīt pielikumus: 5_4_2_BP_Multifunkcionala_kompleksa_piebraucamo_celu_izbuve_GP.pdf
5_4_6_transporta_infrastrukturas_attistibas_priekslikums_kopplans.pdf
5_4_14_LEED_K1A_Preliminary_study.pdf
5_4_14_LEED_K1A_credits_and_categories.pdf, kas uzskaitīti arī konkursa izejmateriālu tabulā. Neprecizitāte pielikumu numerācijā ieviesusies PP redakcijā.


J: Veicot aprēķinu apbūves tehniskiem rādītājiem zemesgabaliem Krasta ielā 1A, 1B, 1D, 3A ir secināts, ka konkursā prasīto bruto platību 73 500 m2 realizēt nav iespējams, jo netiek nodrošināts brīvās teritorijas rādītājs. Uz augstāk minētiem zemesgabaliem ir iespējams realizēt 65 000 m2 stāvu platības intensitātes aprēķinam (bruto platība būs vēl mazāk). Jautājums: ņemot vērā šo precizējumu, vai sadalījums starp I un II etapu paliek nemainīgs, tas ir 18 000 m2 bruto platība I etapā un 47 000 m2 II etapā? Vai sadalījums starp I un II etapu tiks precizēts?

A: Jāņem vērā arī iespēja uz Krasta ielā 1C zemesgabala realizēt papildus būvapjomu integrējot ar virszemes autostāvvietām.

Sadalījumā jāņem vērā arī II etapā zemes gabalā Krasta ielā 1A realizēt papildus apjomu, kas norādīts Projektēšanas programmas l14. Lpp., respektīvi: “Pašreizējos zemes gabalos Krasta ielā 1B (3923 m²), 1D (5223 m²), 3A (12600 m²) un daļā no Krasta ielas 1A (ēku izvietojot zemes gabalā, jāņem vērā I etapa ēkas būvajomu) paredzētas biroju/daudzfunkcionālas ēkas, max stāvu 12 augstumā…”


J: Nolikuma punktā 6.5.1 (konkursa dalībnieka pieredze) ir prasība:
“vismaz vienam Metam vai būvprojektam ar pilsētvides teritorijas labiekārtojumu ne mazākā platībā kā 5000 m²”
1. vai  5000 m² attiecās tikai uz labiekārtošanas projektu vai šī ir teritorijas platība (respektīvi kopā ar pašu ēku)?
2. vai Mets ir domāts MBP vai arī konkursa piedāvājums skaitās kā Mets?

A: Punkts 6.5.1. attiecas uz pieredzi 5000 m² (pēc nozīmes līdzīgas) ēkas būvprojektā vai Metā. Šajā aspektā ar Metu saprotam gan konkursa piedāvājumu, gan apbūves ieceri. Savukārt, punkts 6.5.2. attiecas uz pieredzi labiekārtojumā un infrastruktūras izveidē 5000 m² plašā teritorijā pilsētvides kontekstā.


J: Projektēšanas programmā norādīts, ka pa būvniecības kārtām katra atsevisķā zemesgabala intensitātes rādītājs var nesakrist, bet kopējā projekta realizācijas intensitātes rādītājam ir jāiekļaujas apbūves noteikumu noteiktajos parametros.
Kā tiek noteikts kopējais pieļaujamais intensitātes radītājs pie dažādu stāvu skaita apbūves ? Vai brīvās zaļās teritorijas rādītājiem jāizpildās katrā zemesgabalā vai kopējā projekta realizācijas priekšlikumā?

A: Apbūves intensitāte raksturo noteiktā teritorijā (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) izvietojamās apbūves kopējo apjomu. To izsaka procentos, kā attiecību starp visu virszemes stāvu platību summu un zemesgabala platību. Apbūves intensitāti (I) aprēķina šādi:
‎‎‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎S x 100
I =—————— %
‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎Z
kur
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem;
Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība.
Brīvās teritorijas rādītājs (B) – procentos izteikta zemesgabala (zemesgabalā vai citā noteiktā teritorijā) neapbūvētās platības attiecība pret stāvu platību, ko aprēķina šādi:

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎(Z–L1–L2+L3 x K) x 100%
B=————————————–
 ‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ S
kur Z – zemesgrāmatā norādītā vai faktiskā kopējā zemesgabala platība;
L1 – virszemes apbūves laukuma platība zemesgabalā;
L2 – brauktuvju un virszemes transportlīdzekļu novietņu kopplatība zemesgabalā;
L3 – teritorija, ko var daļēji ieskaitīt brīvajā teritorijā;
K – piemērojamais koeficients teritorijai;
S – stāvu platība apbūves tehnisko rādītāju aprēķiniem.
Konkursa projekta priekšlikumā ir jānorāda konkura teritorijas sadalījums atsevišķos zemes gabalos, attiecīgi tehniskos rādītājus aprēķinot piedāvātajam teritorijas sadalījumam un attiecīgajiem arhitektoniskajiem risinājumiem. Kopējiem tehniskajiem rādītājiem ir jāizpildās, norādot katras kārtas piedāvāto risinājumu un attiecīgo teritorijas sadalījumu.


J: 1. Floor level.
Bearing in mind the appendix 5_5_1_geotehniska_izpete we consider a better choice to have the absolute floor level on +2,00m, instead of on +1.50 m, as indicated in the chart at paragraph 6.1 of the Design Program document.
The same consideration has been done also in the project displayed in the document 5_3_11_DP_zemes_vienibai_Krasta_iela_1C (page. 46). Is it a suitable solution for you?

A: (EN)Taking into account the geological soil conditions and the groundwater level at each designated area of ​​the site, the basement level should correspond the soil conditions and the ground water level, it may differ between buildings.
(LV)Ņemot vērā ģeoloģiskos grunts apstākļus un grunts ūdens līmeni katrā noteiktajā teritorijas vietā pagraba iebūves dziļums var būt atbilstošs grunts apstākļiem un starp ēkām var atšķirties.


J: 2. 1C Floor Area.
The building intensity of 1C, according to RTIAN, is 320%. Giving 2.000 parking lots, the parking area can’t be less than 50.000 m2.
Considering just the parking area (not the additional functions), the building intensity result 500%, almost double the one permitted.
Can you provide further explanation regarding this topic? Is there a minimum gross floor area required for the additional functions?

A: (EN) In the Design programme paragraph 6.2. there are indicted parameters for the required intensity and solutions of the “Krasta City” Phase II. Based on the solutions of the winning competition entry, there will be developed a local plan and fixed the land plot boundaries (and legally validated) and according to the accepted/chosen future development vision/concept.
There is no minimum gross area fixed for the building part providing additional functions. The competition proposal should be developed including solution for the whole area development in stages.
(LV) Projektēšanas programmas 6.2 Norādes “Krasta City” II etapa izveidei ir noteikti nosacījumi par prasīto intensitāti un risinājumu. Balstoties uz konkursa uzvarējušā darba risinājumiem tiks izstrādāts lokālplānojums un veikta zemes robežu sadalīšana, lai apstiprinātu vīzijas koncepciju un nostiprinātu to juridiski. Nav noteikta minimālā bruto platība ēkas daļai, kas nodrošinās papildus funkcijas. Priekšlikums veidojams kopā ar kopējo kompleksa posmu attīstības risinājumu


J: How you want the 3D model to be inserted in the point cloud (question 4.2 of the document sent before our meeting)

A:   – punktu mākonis .las formātā;
  – 3d modelis atrodas šeit [1], lai to var apskatīt digitālā formā visi bez papildus vieweriem, .obj formātā;
  – .obj formātā 3D modelis izmantojams, kā platforma arhitekta izstrādātā modeļa integrēšanai;
  – modeli ieteicams integrēt   .obj vai .dae formātā.
Saites:
[1] https://www.dronedeploy.com/app2/data/5e85f97ddab5f385fc63e030;jwt_token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJleHAiOjI1MzQwMjMwMDc5OSwiaWQiOiI1ZTg1Zjk3ZGRhYjVmMzg1ZmM2M2UwMzAiLCJzY29wZSI6WyJjMjM4OGM1NzQwX0I5ODQwNjRBQTRPUEVOUElQRUxJTkUiXSwidHlwZSI6IlJlYWRPbmx5UGxhbiJ9.fwWIEUSx2myURMXEzB7irjUH-OV3zwn8G0hlwUHETd8T6RUf6l99EEnxLL38gGhWgQt5J2ONtbaKh7mpSU-WfA

[2] https://email.mg.dronedeploy.com/c/eJxdUU2vqjAU_DW6JLS0QBcuBEXhPiXXiyBsXqAtWCwfAS4Iv_7h9iUnk3NmJrOYw3Y51Wm6FTuoQlU1AAIQEEwUoBi2Y1hHE1iOZqmOedggtSoU1jU1Z7yVzazQpto-d4aJTEI0bOSc6xRCk-U8B4hRk5p6rtOt3D2Hoe032n4DnXWmafo_ZmXTVqw4whX4u226oV83nKsshVQ3MTAJzEhGcsSxka4Sa6ZaNinbaE45DX-H5sXrjXbgs6fyx174wvsKwbf4Y3vP7EQ_t3tf7u-L8IiymiQ_r6byCPyALpfy-PaDoner8JdVcs4gHpIIq27ZCHr2xsR2e7cOl-Th_cYRkB8-jvCY1XLItHBxxSQovI70dBe-7MU1iqfkdJzjJUbX4Ij8wBN-5OKkvMlrwJ6uBETJq6W9papdjMmbzSH6cujP8nARmR72T81Dh8R-VFrGZDyN4VVKbECI3fb25uU3O8coseLDnhbL68JZN4825xepF9tul9as4yUflazpRL–rahSIT81_wOwX6Jb

[3] https://www.dropbox.com/sh/qx2489oefznya1t/AAAuVOoewTdBL4hxiA9qpgtJa?dl=0

[4] http://www.airscout.lv


J: Vai shēmā uzrādītie komentāri ir pareizi saprasti ? Un ja tā – vai pasūtītāja norādītā atšķirība starp 73 000 un 90 000 nav pārāk liela, ja runa iet tikai par ārsienas biezumu?

Apbūves laukums, kuru ierobezo ēkas/-u ārējais perimetrs, arī stāvu platība intensitātes aprēķinam – kopējā platība 90 000 m² pēc programmas?
Ēkas kopējā (bruto) platība – bruto platība pa ārsienas iekšējo kontūru -73000 m² pēc programmas
Ēkas lietderīgā (neto) platība – lietderīgā (neto platība). Bez iekšsienām, kāpņu telpām, liftu šahtām

A: Komentāri ir saprasti daļēji pareizi, jo:

90 000 m² ir stāvu kopējā platība (Stāvu platību mēra pa katra stāva ārsienu ārējo kontūru, ieskaitot iekšsienas un lodžijas, bet neskaitot balkonus, terases un dabiski ventilējamas neapkurināmas dubultās fasādes, ārējās atklātās kāpnes un arhitektoniskos rotājumus. Stāvu platības aprēķinu izmanto apbūves intensitātes un brīvās teritorijas rādītāju aprēķiniem), provizoriskā norādītā ēku kopējā (bruto) platība ~73500 m²  iekļauj sevī platību pa ēkas ārsienas iekšējo kontūru, bet neiekļauj inženiertehniskās komunikācijas, t.i., ventilācijas un inženiertehnisko tīklu šahtas un (ja nepieciešams) ventkameras.

Projekta attīstītājs vēlas saglabāt biroja telpu efektivitāti pret ēkas stāvu platību ne zemāku par 80% un realizēt iespējami maksimālo biroju telpu platību, kas jāņem vērā kopējā piedāvājuma izstrādē.

Respektīvi, starpība starp koplietošanas telpu – kāpņu, liftu, izejām no liftiem, inžniertehniskās šahtas/ kanāli, savienojošie koridori, kā arī ārsienas pīrāgs, kas veido ~ 20% no kopējās platības. Šajos aprēķinos kv.m., norādīta nomājamā platība, kur potenciālais nomnieks pats var izveidot individuālu biroja plānojuma tipu/veidu.

Noteiktos intensitātes rādītājus visai teritorijai projekta attīstītājs nevēlas pārsniegt.


J: Par autostāvvietu skaitu. Pašlaik redzams, ka autostāvvietu skaits pēc programmas 2000 (virszemes autostāvvietā) + 500 (pazemē) = 2500 stāvvietas  – rēķināts kā 30 m2 uz 73 500 m2 (bruto platības). Ņemot vērā, ka autostāvvietu skaits ir “sarežģita” tēma projektā – vai nebūtu pareizāk autostāvvietu skaitu rēķināt uz lietderīgo (neto platību)? Jo RTIAN pats par sevi nosaka, ka nepieciešams nodrošināt autostāvvietu uz 30-40 m2 lietderīgo biroja platību (neto platību)

A: Projektēšanas programmā norādīto  autostāvvietu skaits ir jāparedz un jāintegrē tehniski un ekonomiski visizdevīgākajā risinājumā.
Atkarībā no arhitektoniskā risinājuma, pazemē jāparedz līdz 500 autostāvvietām.
Attīstītājs norāda, ka aprēķinam autostāvvietu skaitam pret biroju telpu platību rādītājs nevar būt zemāks par 1 autostāvvietu uz 30 – 35 m² biroja telpu platības.


J: Changing boundaries.
In the legend of the scheme in paragraph 6 it is written: “the boundaries of the land plots can be transformed by evaluating the project proposals”.
–             Specify in which terms.
–             How do the possible changes can affect the urban index and functional program?

A: The solution proposed within the vision will determine the division of the land plot for buildings.
The urban context is not affected, it remains as it is.
Functional program – the office building complex should be designed so that it becomes a ‘city within a city’, where activities continue even after the end of the working day, ie social and social activities as a recreation area (promenade and park/squares) with catering and its necessary service provision, commercial space, as well as other possible functions in the perspective development.

Vīzijas ietvaros piedāvātais risinājums noteiks zemes gabala dalījumu ēkām.
Urbānais konteksts netiek ietekmēts, paliek tāds kāds ir.Funkcionālā programma – biroju ēku komplekss veidojams tā, lai tas kļūtu par “pilsētu pilsētā”, kur aktivitātes turpinātos arī pēc darba dienas beigām, resp., sabiedriski sociālās aktivitātes kā rekreācijas zona (promenāde un parks/skvēri) ar catering piedāvājumu un tam nepieciešamo servisa nodrošinājumu, komercplatības, kā arī citas iespējamās funkcijas perspektīvajā attīstībā.


J: Temporary parking lots.
Is there a minimum number required for temporary parking lots? Do they have to remain available during the multistory parking construction time?

A: The minimum number of required parking lots should be foreseen, if possible, then more than that.
Yes, there should be maintained as many parking lots as possible, in order to ensure minimum requirements for the parking lots.

Jāparedz minimālais prasīto autostāvvietu skaits, ja iespējams, tad jāparedz vairak autostāvvietu.Jā, cik vien iespējams tās jāsaglabā daudzstāvu autostāvvietas būvniecības laikā, lai nodrošinātu minimālās autostāvvietu prasības.


J: Building Height.
We found out some discrepancies between the image in paragraph 11.13 (Number of floors allowed according to RTIAN) and the prevision of the competition. At instance in the image, 1B, 1D, 3A plots have a maximum H. of 3 floors, whereas in the competition program is told to reach 12 floors. How should we interpret this discrepancy?

A: For the Phase I – for the 17 floor building – the existing RTIAN should be taken into account, but the legitimacy of the next phases will be implemented through the local planning, respectively, evaluating the developed but not yet valid TIAN until 2030 should be taken into account.1. kārta – 17 stāvu apbūvei jāievērtē esošais RTIAN, bet nākamo kārtu leģitimitāte tiks īstenota ar lokālplānojumu, resp., ievērtējot izstrādāto, bet vēl spēkā neesošo TIAN līdz 2030.gadam.


J: 3D model extension.
As indicated in the Brief document, paragraph 4.7.4, a 3D model has to be included in the proposal. Is there any requirement for the extension: .rwt, .skp, .3dm, .dwg, .3ds, etc.?

A: – point cloud is in .las format;
– model in .obj format can be used as a platform for integration of the 3D model (.dwg, .rwt, .skp model) developed by the architect;
  – it is recommended to integrate the 3D model in .obj or .dae format.
 – punktu mākonis .las formātā;- .obj formātā 3D modelis izmantojams, kā platforma arhitekta izstrādātā modeļa (.dwg, .rwt, .skp modeļa) integrēšanai;  – 3Dmodeli ieteicams integrēt   .obj vai .dae formātā.


J: 3D model submission. How the 3d model can be inserted in the point cloud? How to submit it?

A: – it is recommended to integrate the 3D model in .obj or .dae format. – 3Dmodeli ieteicams integrēt   .obj vai .dae formātā.


J: Floor level.
Bearing in mind the appendix 5_5_1_geotehniska_izpete we consider a better choice to have the absolute floor level on +2,00m, instead of on +1.50 m, as indicated in the chart at paragraph 6.1 of the Design Program document.
The same solution has been taken also in the project displayed in the document 5_3_11_DP_zemes_vienibai_Krasta_iela_1C (page. 46). Is it a suitable solution for you?

A: Yes, the groundwater level differs.
The level of the ground floor of the buildings may be different, respectively, the level of the basement floor must be formed taking into account the groundwater level, thus the territory may form differences in relief.

Jā, gruntsūdens līmenis ir mainīgs Krasta City teritorijas robežās.Ēku 1. stāva līmenis var būt atsķirīgs, resp., pagraba grīdas līmenis jāveido ievērtējot gruntsūdens līmeņa augstumu, tādējādi teritorijai var tikt veidotas reljefa atšķirības.


J: 1C Floor Area.
The building intensity of 1C, according to RTIAN, is 320%. Giving 2.000 parking lots, the parking area can’t be less than 50.000 m2.
Considering just the parking area (not the additional functions), the building intensity result 500%, almost double the one permitted. Can you provide further explanation regarding this topic?

A: The intensity of the separate land units may not correspond to the requirements, but the intensity of the total area should be considered.
The total number of parking lots at the Krasta Street 1C should be reviewed in the context of the requirements set by the Designing programme and the requirements of the RTIAN.

Atsevišķām zemes vienībām intensitātes rādītājs var nesakrist, bet kopējai teritorijai intensitātes rādītājs jāievērtē. Krasta ielas 1C zemes gabalā  kopējo autostāvvietu izvietojamo skaitu skatīt kontekstā ar PP noteiktajām prasībām un RTIAN prasībām.


J: Additional function in the multistory parking building. Is there a minimum gross floor area required for the additional functions?

A: According to Designing programme, on the ground floor service functions should be provided. For the building at Krasta Street 1C should be proposed such a constructive solution that additional functions could be increased/decreased according to the decision of the developers.Saskaņā ar PP, 1. stāvā paredzēt pakalpojumu funkcijas. Ēkai Krasta ielā 1C jāparedz tāds konstruktīvais risinājums, lai papildus funkcijas var palielināt/samazināt pēc attīstītāju pieņemtā lēmuma noteiktā attīstības posmā.


J: 45° line. According to the local regulation, the 45° line for height limit should start from the intersection between 0,00 level of the project and the building line (construction limit). In the specific case of this competition can the 45° line start from the façade of the buildings designed, since all the building of the different plots will be designed according to a comprehensive masterplan vision?

A: According to the RTIAN paragraph No.276, at the streets, the building must not project beyond the space formed by a 45°-angle, as measured from the building line or the planned building line of the opposite side of the street if there are no buildings on the opposite side of the street. For buildings of 16 floors or more, this regulaiton applies only to the lower building volume, which is not lower than 12 m. See the appendix from the accepted detail plan “atbilstība 276.punktam” (compliance with the paragraph No.276).
Saskaņā ar RTIAN punktu 276., pie ielām būve nedrīkst izvirzīties ārpus 45° leņķa veidotas telpas, mērot no ielas pretējās puses ēkas būvlaides vai plānotās būvlaides, ja ielas pretējā pusē nav ēku. 16 un vairāk stāvu ēkām šis noteikums attiecas tikai uz ēkas apakšējo apjomu, kas nav zemāks par 12 m. Skatīt pielikumu no akceptētā detālplānojuma “atbilstība 276.punktam”.


J: Vai konkursa rīkotājs apsver iespēju konkursa teritorijā gar krastmalu (Krasta, 1B; Krasta, 1D; Krasta, 3A) izvietot arī dzīvojamo apbūvi?

A: Saskaņā ar konkursa Projektēšanas programmas punktu 6.2., gar krastmalu ir paredzētas biroju/daudzfunkcionālas ēkas ar variablu būvapjomu augstumu līdz max 12 stāviem, kā arī minēts – “Iespējams alternatīvais risinājums ir viesnīcas vai līdzīgas idejas izveidei teritorijā, kas biznesa rajonam ar biroju ēkām sniedz papildus vērtību.” Krasta city teritorijas perspektīvajā attīstībā investori vadīsies no situācijas nekustamo īpašumu tirgū, resp., var tikt izskatīta iespēja kādu no plānotajām ēkām vai ēku daļām paredzēt dzīvojamai funkcijai. Konkursa pretendentiem ir dota iespēja piedāvāt II attīstības etapam iespējami elastīgu ēku plānojumu.


J: I etapā paredzēta daudzfunkcionālā biznesa ēka ar virszemes platību 18 000m2.; II etapā projektējamo ēku platība (bruto) 55 500m2.

Pievienotajā tabulā “Plānotās “Krasta City” kopējās būvapjomu platības un realizācijas kārtas” uzrādīta virszemes kopējā platība (Bruto) ir 73 500m2 (18 000 + 55 500). Vai saprotam pareizi, ka Daudzstāvu autostāvvietas ar komercplatībām Krasta ielā1C platības nav iekļautas kopējā būvapjomu platībā (73 500m2)? Lūdzam norādīt kāda platība paredzama daudzstāvu autostāvietas apjomam un cik liela platība atvēlama pakalpojumu sfēras objektiem ēku augšējos stāvos virs un starp stāvvietu līmeņiem?

A: 1. Komercplatības iekļaujamas šajā platībā (Integrējams pēc iesniedzēju ieskatiem), bet daudzstāvu stāvietas apjoms nav iekļauts šajā apjomā. 2. Daudzstāvu autostāvvietas apjoms aprēķināms, lai saglabātu attiecīgi PP norādīto attiecību automašīnām pret biroja telpu platībām utt. Komerctelpām paredzētā platība integrējama gar ielas fasādi, telpu konfigurāciju vēlams paredzēt ar elastīgu plānojumu. Lūdzu skatīt arī iepriekšējos jautajumus/atbildes.


J: Vai pielikuma “5_4_7_BP_Daugavas_krastmalas_nostiprinasas_un labiekartosana_2017” risinājumiem ir informatīvs raksturs, vai šis priekšlikums ir jāiekļauj Meta priekšlikumā?

A: Priekšlikums jāņem vērā, bet balstoties uz piedāvāto vīziju, tas var tikt koriģēts.