Informācija par konkursu

Arhitektūras Metu konkurss “KRASTA CITY“ teritorijas attīstības vīzija

Konkursa mērķis – iegūt kvalitatīvus, arhitektoniski pārdomātus un ekonomiski pamatotus risinājumus Krasta City SIA teritorijas attīstības vīzijai un Biroju ēkas jaunbūves iecerei Krasta ielā 1A, izmantojot radošu sacensību, panākot racionālu līdzekļu izmantošanu un brīvu konkurenci starp Konkursa dalībniekiem.

Konkursa uzdevums – noteikt labāko starp konkursā iesniegtajiem Nolikumā un Projektēšanas programmā ietvertajām prasībām atbilstošiem Metiem, kuru ņemt par pamatu, izstrādājot būvniecības ieceri, kas tiks balstīta uz tā piedāvāto konkursa teritorijas telpiskās attīstības vīzijas un biroju ēkas jaunbūves ieceres priekšlikumiem.

Continue reading “Informācija par konkursu”