Reģistrācija

Ar šo apliecinu, ka piekrītu nodot reģistrācijas anketā norādītos personas datus Krasta City SIA rīcībā. Krasta City SIA apņemas iegūtos datus nenodot trešajām personām un izmantot tikai Arhitektūras Metu konkursa “KRASTA CITY“ teritorijas attīstības vīzija organizatoriskajām vajadzībām.
Kā arī piekrītu ievērot Konkursa nolikuma prasības un apņemos neizpaust konfidenciālu un ierobežotas pieejamības informāciju, ko saņemšu Arhitektūras Metu konkurss “KRASTA CITY“ teritorijas attīstības vīzija ietvaros.